WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na  lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IIIVZatrudnienie, Działania 8.3Zatrudnienie, Poddziałania 8.3.1.Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, realizowany jest projekt„Własna firma Twoją szansą na sukces”

Wartość projektu wynosi 4 136 044,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 929 241,80 PLN (95%).

OPIS PROEJKTU

Projekt„Własna firma Twoją szansą na sukces” ma na celu trwałe włączenie zawodowe 64 osób pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie gmin słabo zaludnionych w województwie łódzkim, poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. 

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki wsparciu szkoleniowemu i doradczemu w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanemu do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, udzieleniu jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego oraz doradczego w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania  firm, prowadzeniu działalności gospodarczej 64 uczestników projektu minimum przez 12 miesięcy.

Celem głównym projektu jest – trwałe włączenie zawodowe 64 osób w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie gmin słabo zaludnionych w województwie łódzkim.

Zakładane rezultaty:

DLA KOGO

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie gmin słabo zaludnionych, w tym:

min. 66 osób w wieku 30 lat i więcej,

max. 14 osób nie należących do grupy w pkt 1.,

Rekrutacja Uczestników/czek Projektu:

Uczestnikiem projektu może pozostać osoba, która całościowo spełnia poniższe kryteria:

Spełnienie powyższych kryteriów stanowi przesłankę do dalszej oceny, którą stanowi ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej, ocena szczegółowa wraz z przyznaniem punktów premiujących, rozmowa z doradcą zawodowym oraz z komisją rekrutacyjną.

 

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania:

1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podstaw powadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu. Szkolenie zawiera następujące elementy: podstawy prawne i procedura zakładania działalności gospodarczej, księgowość, prawo pracy, marketing i reklama w firmie, techniki sprzedaży, obsługa klienta, efektywność osobista, sporządzanie biznesplanu

a) Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

Organizacja

Program

b) Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania biznesplanów.

Organizacja

Program

2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej: jednorazowa dotacja oraz wsparcie pomostowe

3. Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm

Specjalistyczne doradztwo indywidualne (12 godzin/uczestnik), w zakresie efektywnego wykorzystania wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: doradztwo finansowo-księgowe, prawne, z zakresu marketingu oraz obsługi klienta.

4. Dodatkowe wsparcie finansowe

Czas realizacji projektu planowany jest  na okres 01.10.2018-31.06.2020r.

Dokumenty do pobrania:

AKTUALNOŚCI

 

 KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „ WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES 

ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423

E – mail:

praca@walljobs.pl

Telefon: 666 401 551

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00