Spełniaj marzenia

 

 

OPIS PROEJKTU

Jak możemy Cię wesprzeć?

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 50 osób (28 kobiet; 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie ŁOM (w rozumieniu KC) (woj. łódzkie, powiaty: m. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), poprzez realizację wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r.

Realizacja projektu dla wybranej grupy docelowej przyczyni się do poprawy jej sytuacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, pozwoli na znalezienie zatrudnienia, a tym samym osiągnięcie celu szczegółowego Działania IX.1.1 – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 872 786,38 zł

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

W ramach projektu przeprowadzone zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i barier Uczestników Projektu w postaci:

 1. ELEMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
 2. Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

Psycholog: 3h/os.

Doradca zawodowy: 3h/os

Zakres (m.in.):

 1. Określenie sytuacji społeczno-zawodowej UP;
 2. Diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecznej, przyczyn wykluczenia z życia społecznego sposoby przeciwdziałania;
 3. Analiza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 4. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy;
 5. Wypracowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR) indywidualnie dla każdej osoby;
 6. Rekomendacje dotyczące dalszego udziału w projekcie, wybór adekwatnych form wsparcia – każdy UP ma dostęp do całości zaplanowanego wsparcia).

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 1. Poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne.

Wsparcie indywidualnie: 12h/os.

Wsparcie grupowe: 43h/gr.

Zakres (m.in..):

Coaching ścieżki zawodowej ( 8h/os)

1.wspieranie osoby w czasie podążania w kierunku rozwoju zawodowego lub w pierwszym okresie nabywania nowych  aktywności zawodowych;

 1. kontrola przyswojonych informacji/stopnia nabywania kompetencji podczas poszczególnych form wsparcia

Trening kompetencji i umiejętności społecznych (30h/gr.)

 1. Komunikacja interpersonalna;
 2. Asertywność;
 3. Autoprezentacja;
 4. Poczucie własnej wartości i roli w grupie;
 5. Samopoznanie i samoakceptacja.

Dla uczestników projektu: materiały dydaktyczne, zestaw materiałów, catering

Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami: (3h/gr.)

 1. Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem;
 2. Konsekwencje przewlekłego stresu;

Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktów, sztuki negocjacji (4h/gr.)

 1. Techniki zapobiegania konfliktom;
 2. Negocjacje i mediacje.

Gospodarowanie budżetem domowym: (6h/gr.)

 1. Planowanie i zarządzanie budżetem domowym;
 2. Planowanie i kontrola wydatków;
 3. Oszczędzanie;

Techniki wychodzenia z długów (4h/os.)

 1. Indywidualna praca z klientem na bazie dokumentów, które przedłoży (umowy, wezwania do zapłaty itp., pisma)

Dla UP: materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego wsparcie (nie utrwalające postaw dyskryminacyjnych lub stereotypów płci), zestaw biurowy, zwrot kosztów dojazdu, catering (podczas zajęć grupowych)

 1. Elementy aktywizacji edukacyjnej

Szkolenie z podstaw obsługi komputera (40h/40os.) i (80h/10os.) –ECDL Base

Zadanie poprzedzi test wiedzy z obsługi komputera

Proponowany program zakres:

 1. Podstawy pracy z komputerem;
 2. Podstawy pracy w sieci Internet;
 3. Word;

Ostateczna tematyka dobrana zostanie przez trenera na podstawie testu wiedzy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje.

Szkolenie z podstaw obsługi komputera  (80h/10os.) –ECDL Base

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020.

Dla UP: stypendium szkoleniowe, materiały

Elementy aktywizacji zawodowej

Indywidualne poradnictwo zawodowe: (4h/os.)

 1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikami (CV i LM);
 2. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
 3. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy: (10h/gr.)

 1. Analiza rynku pracy;
 2. Prezentacja sposobów i form poszukiwania pracy.
 3. Poprawa wizerunku.

Możliwość skorzystania z fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże uczestnikom odzyskać pewność siebie. Nie przewidziano usług zdrowotnych. Dobór specjalistów określi Realizator projektu.

Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zawodowych (średnio 120h/gr.)

Zakres wynikać będzie z:

 1. Predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy zawodowego;
 2. Decyzji UP dot. chęci kształcenia i wykonywania danego zawodu także w przyszłości;
 3. Analizy sytuacji na rynku pracy w Łodzi (w oparciu o dostępne oferty pracy agencji i PUP, monitoring zawodów deficytowych i prognoz z barometru zawodów dla WŁ)

Ostateczny kształt oferty szkoleniowej i podział na grupy szkoleniowe będzie uzależniony od zebranej grupy i predyspozycji poszczególnych UP.

Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć.Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dla UP: stypendium szkoleniowe; catering i materiały szkoleniowe. zapewnia wykonawca zgodnie z potrzebami.

 1. staże zawodowe (3-miesięczne staże; średnio 160h/m-c, 8h/dzień, 40h/tyg., w przypadku ON st. umiarkowanym i znacznym: 140h/m-c, 7h/dzień, 35h/tyg.)

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest IŚR obejmujące skierowanie na staż.

Staż poprzedzi nabór pracodawców (08.2019). Kierownik projektu zorganizuje staże adekwatne do przeprowadzonego szkolenia.

Realizacja zgodnie z zaleceniem Rady z 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży i z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające wymogi zapewnionego wysokiego standardu (m.in):

 1. Podpisanie umowy między organizatorem stażu a UP z podstawowymi warunkami przebiegu staży;
 2. Opracowanie indywidualnego programu uwzględniającego potrzeby i potencjał stażysty;
 3. Przydzielenie opiekuna stażu;
 4. Przygotowanie harmonogramu;
 5. Wystawienie pisemnej opinii po zakończeniu stażu.

Realizator proj. zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS od kwoty stypendium stażowego przyznawanej uczestnikom

 1. 19,52% – składka emerytalna;
 2. 8% – składka rentowa;
 3. 1,8% – składka wypadkowa.

Łącznie: 29,32%; (1017,40zł x 29,32% =298,30zł/m-c).

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, NNW i badania lekarskie.

 1. pośrednictwo pracy (10h/os.)

Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie stażu.

Zakres (m.in.):

 1. Nawiązanie kontaktu z pracodawcami;
 2. Przedstawienie UP ofert zgodnie z predyspozycjami i ukończonym stażem;
 3. Inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą;
 4. Negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla UP: min. 2 oferty pracy/os.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

Harmonogramy DO POBRANIA:

unknown Harmonogram - Szkolenie z podstaw obsługi komputera Spełniaj marzenia.xlsx     
unknown harmonogram - Coaching ścieżki zawodowej Spełniaj marzenia.xlsx           
unknown harmonogram - Gospodarowanie budżetem domowym Spełniaj marzenia.xlsx 
unknown harmonogram - Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej Spełni... 
unknown harmonogram - Trening kompetencji społecznych Spełniaj marzenia.xlsx       
unknown harmonogram - Warsztat radzenia sobie ze stresem Spełniaj marzenia.xlsx      
unknown harmonogram - Techniki wychodzenia z długów Spełniaj marzenia.xlsx         
unknown harmonogram - Indywidualne poradnictwo zawodowe Spełniaj marzenia.xlsx     
unknown harmonogram - Warsztaty w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy Spełnia... 
unknown harmonogram - Gospodarowanie budżetem, warsztat radzenia sobie ze stresem, r... 
unknown Harmonogram - szkolenie pracownik biurowy.xlsx                     
unknown Harmonogram - szkolenia komputerowego grupa 3.xlsx
unknown harmonogram - techniki wychodzenia z długów grupa 4.xlsx
unknown harmonogram - Coaching.xlsx
unknown Harmonogram - określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
unknown Harmonogram - szkolenia komputerowego grupa 4.xlsx
unknown harmonogram - Indywidualne poradnictwo zawodowe gr. 4.pdf unknown harmonogram - Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej gr. 5.pdf unknown harmonogram - warsztaty w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracyn gr. 4.pdf
unknown harmonogram - szkolenie zawodowe specjalista ds.rekrutacji.xlsx unknown harmonogram - warsztaty z zakresu rozwiązywania konfliktów i sztuki negocja... unknown harmonogram -warsztat radzenia sobie ze stresem gr. 5.xlsx unknown harmonogram -gospodarowanie budżetem domowym gr 5.xlsx unknown Trening kompetencji i umiejętności społecznych gr. 5.xlsx
unknown harmonogram - szkolenie zawodowe specjalista ds.rekrutacji.xlsx 

 • WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „SPEŁNIAJ  MARZENIA” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

KONTAKT


Biuro rekrutacji projektu “Spełniaj Marzenia”
ul. Piotrkowska 95 Łódź, 90-423, piętro III
e-mail: projekty@walljobs.pl
Telefon: 728 -560 – 077

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00

 

 

[/vc_column][/vc_row]