Nowa Perspektywa

OPIS PROEJKTU
 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

NOWA PERSPEKTYWA

Realizowanym w ramach IX Osi priorytetowej: Włączenie Społeczne, Działanie IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 929 570,84 zł, w tym 95% stanowi wkład EFS, a 5 % to wkład prywatny.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 135 osób (75 kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących województwo łódzkie, które:

– są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– pozostają bez zatrudnienia,
– bierni zawodowo tj. obecnie nie pracujący i nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotni lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy,
– są niepełnosprawne w stopniu znacznym/umiarkowanym lub niepełnosprawne intelektualnie, lub są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi,
– mają powyżej 18 lat.

PLANOWANE EFEKTY: 

Projekt zakłada, że po jego zakończeniu:

– minimum 34% uczestników projektu ogółem, w tym minimum 34% ww. osób niepełnosprawnych dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, co jest rozumiane jako zmniejszenie dystansu do włączenia społecznego lub zatrudnienia, których przejawem jest m.in. rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy i kontaktów społecznych, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami);

– minimum 22% uczestników projektu ogółem, w tym minimum 12% ww. osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie. Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wpłyną w sposób pozytywny na sytuację osób należących do odbiorców wsparcia oraz ich otoczenia. Zmiana nastawienia w stosunku do sytuacji zastanej będzie miała wpływ na sposób postępowania odbiorców wsparcia również po zakończeniu udziału w projekcie.

OFERUJEMY:

– przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
– poradnictwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
– treningi kompetencji społecznych,
– szkolenia zawodowe,
– 3 miesięczny staż zawodowy z możliwością podjęcia zatrudnienia.

ZAPEWNIAMY:

– stypendium szkoleniowe i stażowe,
– zwrot kosztów dojazdu,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r.

 

REKRUTACJA

Od 1 listopada 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu, który będzie trwał do końca lipca 2018 r.

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

  1. a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 9-17,
  2. b) pocztą na adres Realizatora Projektu, 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „Nowa Perspektywa” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „ Nowa Perspektywa

ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423
E – mail:
praca@walljobs.pl
Telefon: 666 401 551
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00