Możesz więcej

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 24 osób (13 kobiet; 11 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, dla których został określony trzeci profil pomocy, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi (w rozumieniu KC), poprzez realizację wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

 

Realizacja projektu dla wybranej grupy docelowej przyczyni się do poprawy ich sytuacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, pozwoli na znalezienie zatrudnienia, a tym samym osiągnięcie celu szczegółowego Działania IX.1.1 – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 386 008,37 zł

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

W ramach projektu przeprowadzone zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i barier Uczestników Projektu w postaci:

 1. ELEMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
 1. Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

Psycholog: 2h/os.

Doradca zawodowy: 3h/os.

Zakres (m.in.):

 1. Określenie sytuacji społeczno-zawodowej UP;
 2. Diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecznej, przyczyn wykluczenia z życia społecznego sposoby przeciwdziałania;
 3. Analiza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 4. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy;
 5. Wypracowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR) indywidualnie dla każdej osoby;
 6. Rekomendacje dotyczące dalszego udziału w projekcie, wybór adekwatnych form wsparcia – każdy UP ma dostęp do całości zaplanowanego wsparcia).

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 1. Poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne.

Wsparcie indywidualnie: 10h/os.

Wsparcie grupowe: 45h/gr.

Zakres (m.in..):

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (30h/gr.)
 1. Komunikacja interpersonalna;
 2. Asertywność;
 3. Autoprezentacja;
 4. Poczucie własnej wartości i roli w grupie;
 5. Samopoznanie i samoakceptacja.

Dla uczestników projektu: materiały dydaktyczne, zestaw materiałów, catering

 • Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami: (9h/gr.)
 1. Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem;
 2. Konsekwencje przewlekłego stresu;
 • Rozwiązywanie konfliktów: (9h/gr.)
 1. Techniki zapobiegania konfliktom;
 2. Negocjacje i mediacje.
 • Gospodarowanie budżetem domowym: (3h/gr.)
 1. Planowanie i zarządzanie budżetem domowym;
 2. Planowanie i kontrola wydatków;
 3. Oszczędzanie.
 • Techniki wychodzenia z długów (5h/os.)
 1. Indywidualna praca z klientem na bazie dokumentów, które przedłoży (umowy, wezwania do zapłaty itp., pisma)

Dla UP: materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego wsparcie (nie utrwalające postaw dyskryminacyjnych lub stereotypów płci), zestaw biurowy, zwrot kosztów dojazdu, catering (podczas zajęć grupowych)

 1. Elementy aktywizacji edukacyjnej
 1. Szkolenie z podstaw obsługi komputera (40h/gr.)

Zadanie poprzedzi test wiedzy z obsługi komputera.

Proponowany program zakres:

 1. Podstawy pracy z komputerem;
 2. Podstawy pracy w sieci Internet;
 3. Word;
 4. Exel

Ostateczna tematyka dobrana zostanie przez trenera na podstawie testu wiedzy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020.

Dla UP: stypendium szkoleniowe, materiały + pendrive

 • Elementy aktywizacji zawodowej
 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe: (3h/os.)
  1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikami (CV i LM);
  2. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
  3. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Warsztaty w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy: (10h/gr.)
 2. Analiza rynku pracy;
 3. Prezentacja sposobów i form poszukiwania pracy.
 1. Poprawa wizerunku

Możliwość skorzystania z fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże uczestnikom odzyskać pewność siebie. Nie przewidziano usług zdrowotnych. Dobór specjalistów określi Realizator projektu.

 1. Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zawodowych (średnio 120h/gr.)

 

Zakres wynikać będzie z:

 1. Predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy zawodowego;
 2. Decyzji UP dot. chęci kształcenia i wykonywania danego zawodu także w przyszłości;
 3. Analizy sytuacji na rynku pracy w Łodzi (w oparciu o dostępne oferty pracy agencji i PUP, monitoring zawodów deficytowych i prognoz z barometru zawodów dla WŁ)

Ostateczny kształt oferty szkoleniowej i podział na grupy szkoleniowe będzie uzależniony od zebranej grupy i predyspozycji poszczególnych UP.

Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć. Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dla UP: stypendium szkoleniowe; catering i materiały szkoleniowe. zapewnia wykonawca zgodnie z potrzebami

 1. staże zawodowe (3-miesięczne staże; średnio 160h/m-c, 8h/dzień, 40h/tyg., w przypadku ON st. umiarkowanym i znacznym: 140h/m-c, 7h/dzień, 35h/tyg.)

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest IŚR obejmujące skierowanie na staż.

Staż poprzedzi nabór pracodawców (02.2019). Kierownik projektu zorganizuje staże adekwatne do przeprowadzonego szkolenia.

Realizacja zgodnie z zaleceniem Rady z 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży i z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające wymogi zapewnionego wysokiego standardu (m.in):

 1. Podpisanie umowy między organizatorem stażu a UP z podstawowymi warunkami przebiegu staży;
 2. Opracowanie indywidualnego programu uwzględniającego potrzeby i potencjał stażysty;
 3. Przydzielenie opiekuna stażu;
 4. Przygotowanie harmonogramu;
 5. Wystawienie pisemnej opinii po zakończeniu stażu.

Realizator proj. zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS od kwoty stypendium stażowego przyznawanej uczestnikom

 1. 19,52% – składka emerytalna;
 2. 8% – składka rentowa;
 3. 1,8% – składka wypadkowa.

Łącznie: 29,32%; (997,40zł x 29,32% =292,44zł/m-c).

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, NNW i badania lekarskie.

 1. pośrednictwo pracy (10h/os.)

Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie stażu.

Zakres (m.in.):

 1. Nawiązanie kontaktu z pracodawcami;
 2. Przedstawienie UP ofert zgodnie z predyspozycjami i ukończonym stażem;
 3. Inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą;
 4. Negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla UP: min. 2 oferty pracy/os.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

Harmonogramy DO POBRANIA:

unknown Wykaz staży Możesz więcej .xlsx
unknown harmonogram - Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej Możesz...
unknown harmonogram - Techniki wychodzenia z długów Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Trening kompetencji społecznych Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Warsztaty radzenia sobie ze stresem, gospodarowanie budżetem d... unknown harmonogram - Indywidualne poradnictwo zawodowe Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Pośrednictwo pracy Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Szkolenie z podstaw obsługi komputera Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Szkolenie zawodowe Możesz więcej.xlsx unknown harmonogram - Warsztaty w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy Możesz ...
unknown harmonogram - szkolenie kadry i płace na stronę grupa dodatkowa.xlsx

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „MOŻESZ WIĘCEJ” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne prosimy o dołączenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej wraz z zapisem o przyznanym/ bądź nie przyznanym prawie  do zasiłku. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „MOŻESZ WIĘCEJ”
ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423
E – mail:  praca@walljobs.pl
Telefon: 666 401 551

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00