Liczysz się Ty!

Celem Projektu nr RPLD.09.01.02-10-0034/17 jest reintegracja społeczna i zawodowa 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, dla których został określony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2019 r.

 

Realizatorem Projektu (partnerem wiodącym) jest 7 Cubes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa).

 Partnerem Projektu jest Wall Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 95, 90-423 Łódź,

III piętro)

 

Realizacja projektu dla wybranej grupy docelowej przyczyni się do poprawy jej sytuacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, pozwoli na znalezienie zatrudnienia, a tym samym osiągnięcie celu szczegółowego Działania IX.1.1 – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach 9 Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – ZIT.

 Dofinansowanie projektu z UE: 925 970,51 zł

Wartość projektu : 974 705, 80 zł

 

 

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

W ramach projektu przeprowadzone zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i barier Uczestników Projektu w postaci:

 1. ELEMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
 2. Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

Psycholog: 2h/os.

Doradca zawodowy: 2h/os

Zakres (m.in.):

 1. Określenie sytuacji społeczno-zawodowej UP;
 2. Diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecznej, przyczyn wykluczenia z życia społecznego sposoby przeciwdziałania;
 3. Analiza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 4. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy;
 5. Wypracowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR) indywidualnie dla każdej osoby;
 6. Rekomendacje dotyczące dalszego udziału w projekcie, wybór adekwatnych form wsparcia – każdy UP ma dostęp do całości zaplanowanego wsparcia).

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego.

 

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

PORADNICTWO INDYWIDUALNE ORAZ TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ POZOSTAŁE WSPARCIE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Wsparcie przewidziane dla 72 osób.

 1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem – 6h/osobę, 2 dni x 3h.

Zakres: przełamywanie barier psychologicznych, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów UP, praca nad motywacją, samooceną, rozwiązywaniem konfliktów.

2.Trening Kompetencji i umiejętności społecznych – 30h/grupę, 10 dni x 3h.

Zakres: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, poczucie własnej wartości i roli w grupie, samopoznanie i samoakceptacja.

 1. Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami – 9h/grupę, 3 dni x 3h.

Zakres: indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, konsekwencje przewlekłego stresu, techniki zapobiegania konfliktom, negocjacje i mediacje.

 1. Gospodarowanie budżetem domowym – 6h/grupę, 2 dni x 3h.

Zakres: planowanie i zarządzanie, planowanie i kontrola wydatków, oszczędzanie.

 1. Techniki wychodzenia z długów – 2h/osobę. 

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

SZKOLENIE Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I PRAWO JAZDY KAT. B:

 1. Podstawy obsługi komputera – wsparcie przewidziane łącznie dla 48 osób (26K i 22 M) – 4 grupy po średnio 12 osób (40h/grupę, 8 dni x 5h.

Zakres: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Ostateczna tematyka szkolenia dobrana przez trenera na podstawie testu wiedzy ex-ante. Szkolenie poprzedza przystąpienie do testu wiedzy z podstaw obsługi komputera. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

 1. Kurs prawa jazdy kat. B – wsparcie przewidziane dla 7 osób, wg potrzeb.

Zakres: Program kursu zgodny z obowiązującymi przepisami (teoria + praktyka). Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem państwowym w WORD. Każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu państwowego.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

 1. d) DORADZTWO ZAWODOWE:

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (4h/osobę, 2 dni x 2h).

Zakres: zadanie obejmuje prezentację sposobów i form poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikiem (CV i list motywacyjny), symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zadanie obejmuje także możliwość skorzystania z usług fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże UP odzyskać pewność siebie. Warunkiem przystąpienia do wsparcia jest zakończenie udziału w zadaniu 1 i 2. Warunkiem zakończenia zadania jest 100% obecności.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

 

 

 1. e) SZKOLENIA ZAWODOWE:

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (96h/grupę, 12 dni x 8h).

Zakres: zakres wsparcia wynikać będzie z predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy, z analizy sytuacji na rynku pracy ŁOM, dostępnych ofert pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców na podstawie analizy monitoringu zawodów deficytowych i informacji przekazanych przez Partnera Realizatora projektu, będącego agencją zatrudnienia. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, których IŚR określa cel zakres szkolenia. Warunkiem zakończenia jest obecność na min. 80% czasu trwania zajęć. Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

 

 

Dla UP: stypendium szkoleniowe; catering i materiały szkoleniowe. zapewnia wykonawca zgodnie z potrzebami, zwrot kosztów dojazdu

 

STAŻ ZAWODOWY:

Wsparcie przewidziane dla 72 osób.

3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie).

Zakres: Staż poprzedzi nabór firm. Koordynator projektu nawiąże współpracę z firmami poszukującymi stażystów, zgodnie z IŚR uczestnika projektu i ukończonym szkoleniem. Warunkiem przystąpienia do stażu jest IŚR obejmujące staż.

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu

 

Realizacja zgodnie z zaleceniem Rady z 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży i z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające wymogi zapewnionego wysokiego standardu (m.in):

 1. Podpisanie umowy między organizatorem stażu a UP z podstawowymi warunkami przebiegu staży;
 2. Opracowanie indywidualnego programu uwzględniającego potrzeby i potencjał stażysty;
 3. Przydzielenie opiekuna stażu;
 4. Przygotowanie harmonogramu;
 5. Wystawienie pisemnej opinii po zakończeniu stażu.

Realizator proj. zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS od kwoty stypendium stażowego przyznawanej uczestnikom

 

 1. 19,52% – składka emerytalna;
 2. 8% – składka rentowa;
 3. 1,8% – składka wypadkowa.
 4.  

Łącznie: 29,32%; (1017,40zł x 29,32% =298,30zł/m-c).

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, NNW i badania lekarskie.

POŚREDNICTWO PRACY:

Wsparcie przewidziane dla 72 osób (3h/osobę, 1 dzień x 3h).

Zakres: nawiązanie kontaktu z pracodawcami, przedstawienie uczestnikom ofert zgodnych z predyspozycjami i ukończonym stażem, inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą, negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie stażu.

.

 

Dla UP: min. 2 oferty pracy/os.

PLANOWANE EFEKTY

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej i osoby z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przyczyni się do poprawy ich sytuacji w sferze społecznej i zawodowej, a tym samym osiągnięcia.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu
 pt. „Liczysz się Ty!” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „Liczysz się Ty!”

ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423

E – mail:

praca@walljobs.pl

Telefon: 728-560-077

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00