Projekt aktywizacji zawodowej

O projekcie

Bezpłatny program aktywizacji zawodowej typu outplacement dla osób, które:
1) utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu a także zapraszamy osoby przewidziane do zwolnienia/zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
2) zamieszkują obszar woj. łódzkiego w rozumieniu KC.

Informacje podstawowe
Projekt „Nie bój się zmian.” realizowany jest na terenie woj. łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120; w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IŻ.00-10-001/16 , ogłoszonego w ramach: Oś priorytetowa 10: „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie 10.2: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałanie 10.2.2: „Wdrożenie programów typu outplacement”, wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany Instytucją Zarządzającą)

Okres realizacji projektu: 01/09/2016-31/10/2017

Projektodawca: 7 CUBES Sp. z o.o.
Ul. Mokotowska 15A/1B
00-640 Warszawa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 889 410,00 zł; wkład własny 80 046,90 zł.

Celem głównym proj. jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 os., które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy* w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC w tym: a) min.30% os. w wieku powyżej 54 r. życia, b) min.60% kobiet oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 50% Uczestników Projektu biorących udział w proponowanym wsparciu, od 09.2016r. do 10.2017r. Efektem realizacji projektu będzie objęcie kompleksowym programem aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy) 60 osób oraz podjęcie pracy (łącznie z pracującymi na własny rachunek) przez minimum 50% Uczestników Projektu (30 osób).

W ramach Projektu wprowadzone zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w postaci:
1. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM IPD (Indywidualny Plan Działań): wywiad z analizą, przegląd wykształcenia, doświadczenia itp., fizycznych cech osobowych, predyspozycji psychologicznych, diagnozy preferencji zawodowych; diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy, opracowanie/aktualizacja IPD, bilans kompetencji, określenie celu zawodowego. W ramach zadania Uczestnicy skorzystają z. aplikacji „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – elektroniczna aplikacji on-line”(WOPZ (www.wopz.apus.edu.pl). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia oferowanego UP. Realizacja:
3 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym x 2h (6h/UP), śr. 2 w tyg. Dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania zajęć przysługuje zwrot kosztu dojazdu w wysokości 16, 5 zł brutto za dzień w którym uczestnik skorzystał z doradztwa.

2. SZKOLENIA ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ
W projekcie przewidziano szkolenia zawodowe z obszarów, które odpowiadają na potrzebę dostosowania kwalifikacji osób zwalnionych z zakładów pracy do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkolenia zostaną wybrane na podstawie IPD.

Liczba godzin lekcyjnych (138h) jak i program szkoleń zostały zoptymalizowane. Każde szkolenie zawodowe prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY: Prowadzi do potwierdzenia efektów kształcenia. Jego zdanie umożliwi uzyskanie certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osobom niepracującym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,60 zł brutto/ godzina lekcyjną.  Osobom pracującym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 4,00 zł brutto/ godzinę lekcyjną. Organizator zapewnia dodatkowo catering podczas szkoleń, zwrot kosztu dojazdu osobom mieszkającym poza miejscem odbywania zajęć w max. wysokości 16,5 zł brutto/ UP/dojazd w obie strony w dniu szkolenia.

3. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY – ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych podczas szkoleń zawodowych. Wsparcie zgodne z zaleceniem Rady z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.Urz. UE C 88) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W ramach udziału w zadaniu Uczestnikowi Projektu przysługuje miesięczne stypendium stażowe w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1900 zł brutto/ miesiąc oraz dodatek do kosztów dojazdu w wysokości nieprzekraczającej 80 zł/miesiąc. Ponadto Organizator Projektu pokryje koszt obowiązkowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.
4. POŚREDNICTWO PRACY– na zorganizowanych spotkaniach indywidualnych pośrednik pracy przedstawi Uczestnikom Projektu informacje dotyczące regionalnego rynku pracy, zapotrzebowania pracodawców oraz oferty pracy. Ma za zadanie także monitorować i wspierać w samodzielnej aktywności Uczestników m.in. poprzez organizowanie kontaktów z Pracodawcami. Przewiduje się 2 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 h zegarowe średnio 2 x w tygodniu. (Łącznie 4h/UP). Organizator zapewnia zwrot kosztu dojazdu osobom mieszkającym poza miejscem odbywania zajęć w max. wysokości 16,5 zł brutto/ UP/dojazd w obie strony.

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców .

Wszystkie ww. zadania realizowane będą w budynkach dostosowanych architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.