Nowy zawód. Nowy start

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce wśród 60 Uczestników Projektu (minimum 36 kobiet) należących do grupy docelowej w ramach działań outplacementowych poprzez nabycie nowych kwalifikacji od 01.09.2016 do 30.06.2018 roku.


W wyniku realizacji projektu co najmniej 60% osób objętych wsparciem w okresie do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie podejmie pracę.

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie, składające się z następujących form:

 • DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) – każdy z Uczestników Projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania po 4 godziny (8 godzin/1 Uczestnik Projektu),
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 30 Uczestników Projektu, w tym osoby powyżej 54 roku życia i osoby niepełnosprawne odbędą 3 spotkania indywidualne po 2 godziny (6h/1 Uczestnik Projektu),
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu – szkolenia obejmują śr. 120 godzin dla jednej grupy; szkolenia będą zgodne z potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, mają związek z rzeczywistymi potrzebami na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy. Proponowana tematyka:
 • Opiekun osób starszych,
 • Sprzedawca na telefon,
 • Doradca finansowy,
 • Logistyk/Spedytor,
 • Kasjer bankowo-walutowy z obsługą komputera,
 • Przedstawiciel handlowy.

Katalog szkoleń nie jest zamknięty, ich wybór może być uzależniony od indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu zdiagnozowanych na etapie Indywidualnego Planu Działania. Przewiduje się jednak maksymalnie 10 różnych tematów szkoleń,

 • STAŻE PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY W NOWYM ZAWODZIE – dla każdego Uczestnika Projektu przewidziany jest 5 – miesięczny staż powiązany z tematyką szkoleń,
 • POŚREDNICTWO PRACY – ma charakter ciągły, towarzyszy każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy monitoruje aktywność Uczestników Projektu w poszukiwaniu pracy. Ponadto dla każdego Uczestnika Projektu przewidziane jest 6 spotkań indywidualnych po 2 godziny (12 godzin/1 Uczestnik Projektu), średnio 1 lub 2 spotkania na 2 miesiące dla każdego Uczestnika Projektu w trakcie udziału w Projekcie.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 140 441,60 zł

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 969 375,36 zł


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym minimum 30% osób w wieku powyżej 54 roku życia – 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn), minimum 60% kobiet – 36 osób, minimum 5% osób niepełnosprawnych – 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna), które spełniać będą łącznie następujące warunki:

 • uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego,
 • są zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „NOWY ZAWÓD – NOWY START! oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Prosimy także o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych: 

 • kserokopii świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
 • kserokopii rozwiązania umowy(potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne prosimy o dołączenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej wraz z zapisem o przyznanym/ bądź nie przyznanym prawie  do zasiłku. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „NOWY ZAWÓD – NOWY START!”

ul. Kossaka 12, I piętro, Łódź 93-213

E – mail:

praca@walljobs.pl

Telefon: 666 401 551

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00