Wybierz siebie

Co jest naszą misją?

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 50 osób (28 kobiet; 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie ŁOM (w rozumieniu KC) (woj. łódzkie, powiaty: m. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), poprzez realizację wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym
i zawodowym, w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Realizacja projektu dla wybranej grupy docelowej przyczyni się do poprawy jej sytuacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, pozwoli na znalezienie zatrudnienia, a tym samym osiągnięcie celu szczegółowego Działania IX.1.2: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

Dofinansowanie projektu z UE: 874 662,62 zł

Do kogo skierowany jest projekt?

Beneficjentami naszego projektu mogą być:
1. Osoby zamieszkałe na terenie ŁOM (wg Kodeksu cywilnego) tj. woj. łódzkie, powiaty: m. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski;
2. Osoby bezrobotne;
3. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
4. Osoby z niepełnosprawnościami;
5. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (definicja zawarta w Regulaminie Projektu §2, pkt 2).

Jakie wsparcie zapewniamy?

W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci 7 działań:
1. Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej:
Zadanie obejmuje diagnozę potrzeb społecznych przygotowaną przez psychologa (3h/os., 1 dzień x 3h) oraz diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę (3h/os., 1 dzień x 3h).
2. Poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne:
2.1 Coaching ścieżki zawodowej – 8h/osobę, 8 dni x 1h.
2.2 Trening Kompetencji i umiejętności społecznych – 30h/grupę, 6 dni x 5h.
2.3 Warsztat radzenia sobie ze stresem – 3h/grupę, 1 dzień x 3h.
2.4 Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktów, sztuki negocjacji 4h/grupę, 1 dzień x 4h.
2.5 Gospodarowanie budżetem domowym – 6h/grupę, 2 dni x 3h.
2.6 Techniki wychodzenia z długów – 4h/osobę,2 dni x 2h.
3. Szkolenie z podstaw obsługi komputera:
3.1 Podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, Internet Word-Excel – (40osób -40h/grupę, 8 dni x 5h).
3.2 Zakres: ECDL Base – (10 osób-80h/grupę, 16 dni x 5h).
4. Poradnictwo zawodowe:
4.1 Wsparcie indywidualne – 4h/osobę, 2 dni x 2h.
4.2 Wsparcie grupowe 5 grup x 10h/grupa; 2dni x 5h.
5. Szkolenia zawodowe: średnio 120h/grupę, średnio 20 dni x 6h.
Zakres wsparcia wynikać będzie z predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy, z analizy sytuacji na rynku pracy ŁOM, dostępnych ofert pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców na podstawie analizy monitoringu zawodów deficytowych i informacji przekazanych przez Partnera Realizatora projektu, będącego agencją zatrudnienia.
6. Staż zawodowy: 3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie).
7. Pośrednictwo pracy: 10h/osoba, 5 dni x 2h.

Co jesteśmy w stanie Ci zapewnić?

Zapewniamy Uczestnikom projektu w szczególności:
1. Bezpłatny udział we wsparciu wszystkich wyżej wymienionych zadań.
2. Kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
3. Stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w następujących szkoleniach:
3.1 szkolenie z podstaw obsługi komputera;
3.2 szkolenie zawodowe
w wysokości 6,90 zł netto za godzinę odbytego szkolenia.
4. Materiały edukacyjne, zestawy biurowe.
5. Catering w trakcie szkoleń zawodowych.
6. Stypendium stażowe w wysokości 1033,68 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim).
7. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w trakcie uczestnictwa w stażu zawodowym.
8. Pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w kursie prawa jazdy kat. B oraz w stażu zawodowym.
9. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Jak można zgłaszać chęć udziału w projekcie?

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są przez 30n dni:
1. Osobiście w biurze projektu;
2. Pocztą tradycyjną, kurierem na adres Biura Projektu;
3. Telefonicznie, pod nr tel.: 728 560 077;
4. Pocztą elektroniczną na adres: praca@walljobs.pl.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „Wybierz siebie” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

– Oświadczenie – dane osobowe
– Konto bankowe
– ZUS 2020
– Ankieta
– Dni wolne
– Zakres danych osobowych
– Zgoda na przetwarzanie danych os.
– Test rekrutacyjny
– Regulamin Projektu
– Formularz zgłoszeniowy
– Umowa uczestnictwa
– Wniosek o zwrot kosztów dojazdu: Kossaka, Piotrkowska, Tatrzańska
– Oświadczenie o niekaralności

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne prosimy o dołączenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej wraz z zapisem o przyznanym/ bądź nie przyznanym prawie do zasiłku.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu “Wybierz Siebie”
ul. Piotrkowska 95 Łódź, 90-423, piętro III
e-mail: projekty@walljobs.pl
Telefon: 728 -560 – 077

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00