Akademia Rozwoju Zawodowego

OPIS PROEJKTU
 

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w okresie 01.03.2018 – 31.05.2019 realizuje projekt „Akademia Rozwoju Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy.” nr POWR.01.02.01-10-0035/17

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: podniesienie w okresie 01.03.2018-31.05.2019 potencjału zawodowego 70 uczestników projektu (UP) zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami (określonymi w Indywidualnych Planach Działania) i wymaganiami rynku.

Grupa docelowa: uczestnikami projektu jest 70 osób młodych (42 kobiety/ 28 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) województwo łódzkie, pozostających bez pracy, które wpisują się w kategorię NEET (tj. nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się – zgodnie z definicją POWER 2014-2020), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddział.1.3.1, w tym:

W ramach proj. przewidziano następujące zadania:

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 31.12.2018 r.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „Nowa Perspektywa” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „ Akademia Rozwoju Zawodowego

ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423
E – mail:
praca@walljobs.pl
Telefon: 666 401 551
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00