Szansa dla Ciebie

Jesteśmy tu dla Was!

 

Projekt – “Szansa dla Ciebie”

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 24 osób (13 kobiet; 11 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym 10 osób (6 kobiet; 4 mężczyzn) bezrobotnych, dla których został określony trzeci profil pomocy i 14 osób (7 kobiet; 7 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi (w rozumieniu KC), poprzez realizację wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2018r.

Realizacja projektu dla wybranej grupy docelowej przyczyni się do poprawy ich sytuacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, pozwoli na znalezienie zatrudnienia, a tym samym osiągnięcie celu szczegółowego Działania IX.1.1 – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 363 701,61 zł

 

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

 1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i barier Uczestników Projektu w postaci:
 1. Elementy aktywizacji społecznej:
 2. a) określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

Psycholog: 2h/os.
Doradca zawodowy: 3h/os.;
Zakres (m.in.):

 • Określenie sytuacji społeczno-zawodowej UP,· Diagnoza potrzeb i barier w zakresie aktywizacji społecznej, przyczyn wykluczenia z życia społecznego, sposoby przeciwdziałania·         Analiza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego·         Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy·         Wypracowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IŚR) indywidualnie dla każdej osoby·         Rekomendacje dotyczące dalszego udziału w projekcie, wybór adekwatnych form wsparcia – każdy UP ma dostęp do całości zaplanowanego wsparcia).

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego.

 1. poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne

Wsparcie indywidualnie: 10h/os

Wsparcie grupowe:45h/gr

Zakres (m.in..):

 • Indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem (8h/os.)

– Przełamywanie barier psychologicznych;
– Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów UP;
– Praca nad motywacją, samooceną, rozwiązywaniem konfliktów.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych (30h/gr.)

– Komunikacja interpersonalna;
– Asertywność;
– Autoprezentacja;
– Poczucie własnej wartości i roli w grupie;
– Samopoznanie i samoakceptacja.

Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami (9h/gr)

– Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem;
– Konsekwencje przewlekłego stresu;
– Techniki zapobiegania konfliktom;
– Negocjacje i mediacje.

Gospodarowanie budżetem domowym (6h/gr)

– Planowanie i zarządzanie budżetem domowym
– Planowanie i kontrola wydatków
– Oszczędzanie

Techniki wychodzenia z długów (2h/os.)

Dla UP: materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego wsparcie (nie utrwalające postaw dyskryminacyjnych lub stereotypów płci), zestaw biurowy

Elementy aktywizacji edukacyjnej

 1. a) szkolenie z podstaw obsługi komputera (40h/gr.)

Proponowany program (zgodnie z ramami DIGCOMP):

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Word
 • Excell

Ostateczna tematyka zostanie dobrana przez trenera na podstawie testu wiedzy. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020.

Dla UP: stypendium szkoleniowe, materiały + pendrive

Elementy aktywizacji zawodowej

 1. a) poradnictwo zawodowe (5h/os.)

Zakres (m.in.):

 • Analiza rynku pracy
 • Prezentacja sposobów i form poszukiwania pracy
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikami (CV i LM)
 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 1. b) poprawa wizerunku

Możliwość skorzystania z fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże uczestnikom odzyskać pewność siebie. Nie przewidziano usług zdrowotnych. Dobór specjalistów określi Realizator projektu.

 1. c) szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zawodowych (średnio 120h/gr.)

Zakres wynikać będzie z:

 • predyspozycji UP, IŚR, opinii doradcy zawodowego;
 • analizy sytuacji na rynku pracy Łodzi, dostępnych ofert pracy zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców na podstawie analizy monitoringu zawodów deficytowych oraz doświadczenia Beneficjenta jako agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowej

Ostateczny kształt oferty szkoleniowej i podział na grupy szkoleniowe będzie uzależniony od zebranej grupy i predyspozycji poszczególnych UP.

Dla UP: stypendium szkoleniowe; catering i materiały szkoleniowe. zapewnia wykonawca zgodnie z potrzebami

 1. d) staże zawodowe (3-miesięczne staże; średnio 160h/m-c, 8h/dzień, 40h/tyg., w przypadku ON st. umiarkowanym i znacznym: 140h/m-c, 7h/dzień, 35h/tyg.)

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest IŚR obejmujące skierowanie na staż.

Staż poprzedzi nabór pracodawców. Kierownik nawiąże współpracę z firmami poszukującymi kandydatów na stanowiska zgodnie z IŚR uczestników i ukończonym szkoleniem.

Realizacja zgodnie z zaleceniem Rady z 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży i z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające wymogi zapewnionego wysokiego standardu (m.in):

 • Podpisanie umowy między organizatorem stażu a UP z podstawowymi warunkami przebiegu staży
 • Opracowanie indywidualnego programu uwzględniającego potrzeby i potencjał stażysty
 • Przydzielenie opiekuna stażu
 • Przygotowanie harmonogramu
 • Wystawienie pisemnej opinii po zakończeniu stażu

Realizator proj. zobowiązany jest odprowadzać składki ZUS od kwoty stypendium stażowego przyznawanej uczestnikom

 • 19,52% – składka emerytalna,
 • 8% – składka rentowa,
 • 1,8% – składka wypadkowa.

Łącznie: 29,32%; (997,40zł x 29,32% =292,44zł/m-c).

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, NNW i badania lekarskie

 1. e) pośrednictwo pracy (3h/os.)

Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie stażu.

Zakres (m.in.):

 • Nawiązanie kontaktu z pracodawcami,
 • Przedstawienie UP ofert zgodnie z predyspozycjami i ukończonym stażem,
 • Inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą,
 • Negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dla UP: min.2 oferty pracy/os.

Harmonogram pośrednictwo pracy

Harmonogram staże zawodowe

Załączniki:

1 Umowa_uczestnictwa Szansa dla Ciebie
2 Dane do ZUS

3 Dane-Osobowe-do-PEFS
 Formularz-usprawnień-dla-osób-niepełnosprawnych
4 Kwestionariusz zgłoszeniowy
 Oświadczenia UP
5 Oświadczenie dane osobowe
6 Oświadczenie konto bankowe

7 Oświadczenie o niezarejestr w PUP

8 Oświadczenie_o_niekaralności
Regulamin