Nie bój się zmian

I. O PROJEKCIE

Bezpłatny program aktywizacji zawodowej typu outplacement dla osób, które:

 1. utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu a także zapraszamy osoby przewidziane do zwolnienia/zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 2. zamieszkują obszar woj. łódzkiego w rozumieniu KC.

nie boj sie zmian

Informacje podstawowe

Projekt „Nie bój się zmian.” realizowany jest na terenie woj. łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120; w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IŻ.00-10-001/16 , ogłoszonego w ramach: Oś priorytetowa 10: „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie 10.2: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałanie 10.2.2: „Wdrożenie programów typu outplacement”, wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany Instytucją Zarządzającą)

Okres realizacji projektu: 01/09/2016-31/10/2017

Projektodawca: 7 CUBES Sp. z o.o.
Ul. Mokotowska 15A/1B
00-640 Warszawa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 889 410,00 zł; wkład własny 80 046,90 zł.

Celem głównym proj. jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 os., które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy* w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC w tym: a) min.30% os. w wieku powyżej 54 r. życia, b) min.60% kobiet oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 50% Uczestników Projektu biorących udział w proponowanym wsparciu, od 09.2016r. do 10.2017r. Efektem realizacji projektu będzie objęcie kompleksowym programem aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy) 60 osób oraz podjęcie pracy (łącznie z pracującymi na własny rachunek) przez minimum 50% Uczestników Projektu (30 osób).

W ramach Projektu wprowadzone zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w postaci:

 1.  INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM IPD (Indywidualny Plan Działań): wywiad z analizą, przegląd wykształcenia, doświadczenia itp., fizycznych cech osobowych, predyspozycji psychologicznych, diagnozy preferencji zawodowych; diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy, opracowanie/aktualizacja IPD, bilans kompetencji, określenie celu zawodowego. W ramach zadania Uczestnicy skorzystają z. aplikacji „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – elektroniczna aplikacji on-line”(WOPZ (www.wopz.apus.edu.pl). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia oferowanego UP. Realizacja:
  3 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym x 2h (6h/UP), śr. 2 w tyg. Dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania zajęć przysługuje zwrot kosztu dojazdu w wysokości 16, 5 zł brutto za dzień w którym uczestnik skorzystał z doradztwa.
 2. SZKOLENIA ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ
  W projekcie przewidziano szkolenia zawodowe z obszarów, które odpowiadają na potrzebę dostosowania kwalifikacji osób zwalnionych z zakładów pracy do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkolenia zostaną wybrane na podstawie IPD.
  Liczba godzin lekcyjnych (138h) jak i program szkoleń zostały zoptymalizowane. Każde szkolenie zawodowe prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY: Prowadzi do potwierdzenia efektów kształcenia. Jego zdanie umożliwi uzyskanie certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osobom niepracującym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,60 zł brutto/ godzina lekcyjną.  Osobom pracującym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 4,00 zł brutto/ godzinę lekcyjną. Organizator zapewnia dodatkowo catering podczas szkoleń, zwrot kosztu dojazdu osobom mieszkającym poza miejscem odbywania zajęć w max. wysokości 16,5 zł brutto/ UP/dojazd w obie strony w dniu szkolenia.
 3. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY – ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych podczas szkoleń zawodowych. Wsparcie zgodne z zaleceniem Rady z dn. 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.Urz. UE C 88) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W ramach udziału w zadaniu Uczestnikowi Projektu przysługuje miesięczne stypendium stażowe w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1900 zł brutto/ miesiąc oraz dodatek do kosztów dojazdu w wysokości nieprzekraczającej 80 zł/miesiąc. Ponadto Organizator Projektu pokryje koszt obowiązkowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.
 4. POŚREDNICTWO PRACY– na zorganizowanych spotkaniach indywidualnych pośrednik pracy przedstawi Uczestnikom Projektu informacje dotyczące regionalnego rynku pracy, zapotrzebowania pracodawców oraz oferty pracy. Ma za zadanie także monitorować i wspierać w samodzielnej aktywności Uczestników m.in. poprzez organizowanie kontaktów z Pracodawcami. Przewiduje się 2 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 h zegarowe średnio 2 x w tygodniu. (Łącznie 4h/UP). Organizator zapewnia zwrot kosztu dojazdu osobom mieszkającym poza miejscem odbywania zajęć w max. wysokości 16,5 zł brutto/ UP/dojazd w obie strony.

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców .

Wszystkie ww. zadania realizowane będą w budynkach dostosowanych architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W Projekcie może uczestniczyć osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki:

a) zamieszkuje w rozumieniu KC na terenie woj. łódzkiego
b) jest osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu * pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu lub osobą przewidzianą do zwolnienia/zagrożoną zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Liczba Uczestników Projektu (UP) jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy * w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, przy czym:
a) min. 30% grupy docelowej stanowić będą osoby powyżej 54 roku życia
b) min. 60% grupy docelowej stanowić będą kobiety.

Projekt jest dostępny dla wszystkich chętnych uczestników z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na trudną sytuację wszystkich osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu czy osób przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy- kierowane w projekcie wsparcie ma na celu: podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost aktywności i umiejętności praktycznych, zmiana motywacji do dalszego podwyższania kwalifikacji, samooceny dotyczącej szans na zatrudnienie oraz podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

* Przyczyna dotycząca zakładu pracy – obejmuje następujące przypadki:

 1. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
 3. wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.

III. ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu została zakończona z końcem czerwca 2017 roku.

Rekrutacja do Projektu w okresie od września 2016 do czerwca 2017r. ma charakter otwarty, ciągły i składa się z następujących etapów:

ETAP I
Zapoznanie się z regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej projektu www.projektzmian.7cubes.pl

ETAP II
Weryfikacja formalna odnośnie kwalifikowalności oraz kompletności złożonych dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający oświadczenia dotyczące m.in. : spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie, zapoznania się z regulaminem Projektu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
 2. oświadczenie/ zaświadczenie o statusie na rynku pracy,
 3. zaświadczenie od pracodawcy lub kserokopia świadectwa pracy potwierdzające utratę pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

W celu ułatwienia dostępu do Projektu – osoby niepełnosprawne mają możliwość zgłoszenia się do udziału w projekcie za pośrednictwem telefonu/ e-maila. Osoby niepełnosprawne oprócz ww. dokumentów zgłoszeniowych proszone są o dostarczenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie. W pierwszej kolejności do projektu zapraszane będą kobiety (60% Uczestników Projektu), osoby w wieku powyżej 50
i 54 roku życia (30% Uczestników Projektu). W projekcie weźmie udział 18 osób powyżej 54 roku życia.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu: www.projektzmian.7cubes.pl oraz w biurze projektu w wersji drukowanej.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których kwestionariusz zgłoszeniowy przejdzie pozytywnie ocenę formalną.

ETAP III
Po weryfikacji formalnej zostanie przeprowadzone spotkanie rekrutacyjne/test rekrutacyjny
z potencjalnymi UP podczas którego zostaną zbadane: predyspozycja, motywacja i potrzeba udziału w projekcie (skala 1-10 pkt.) tzw. ocena merytoryczna.
Selekcja uczestników zostanie dokonana zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) kobiety (+5 pkt.)
b) osoby powyżej 50 roku życia (+5 pkt.)
c) osoby powyżej 54 roku życia (+5 pkt.)
Osoby z najwyższą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przekazane potencjalnym UP drogą listowną lub telefoniczną. Uczestnicy podpiszą wówczas deklarację uczestnictwa zobowiązującą do uczestnictwa w min. 80% zajęć.

Zostanie również utworzona lista rezerwowa- 10% potencjalnych UP który otrzymali mniejszą liczbę punktów. Lista rezerwowa może zostać wykorzystana w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Wnioskodawca zapewnia możliwość udziału w szkoleniach osób niepełnosprawnych- zgodnie z zachowaniem zasady równości szans.

Na koniec rekrutacji zostanie stworzony protokół z jej przebiegu.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona możliwość niespełnienia zasady równości szans Projektodawca zastrzega, że do tego czasu będzie rekrutował same kobiety.

ETAP IV
Kierownik Projektu sporządzi listę UP, którzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do projektu drogą telefoniczną / pocztową. Pozostałe osoby będą stanowić listę rezerwową wykorzystywaną w przypadku rezygnacji UP w początkowym stadium udziału.
Lista rankingowa będzie tworzona w oparciu o przyznaną podczas oceny punktację. Dodatkowym elementem decydującym o kwalifikacji będzie kolejność zgłoszeń ( z uwzględnieniem określonej w projekcie liczby osób w wieku powyżej 54 lata oraz kobiet).
W celu rozpoczęcia udziału w projekcie niezbędne jest podanie danych zgodnych z zał.7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 potwierdzonych oświadczeniem/zaświadczeniem kandydata/ki.

IV. HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

Realizacja projektu została zakończona z dniem 30 listopada 2017 roku. W ramach projektu zostały osiągnięte wszystkie zakładane cele i rezultaty.

V. WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Regulamin Projektu: Regulamin_projektu

Kwestionariusz zgłoszeniowy: Pobierz

Umowa szkoleniowa: Pobierz

Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnością: Pobierz

Oświadczenie ZUS: Pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Pobierz

Oświadczenie o koncie bankowym: Pobierz

VI. KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Kossaka 12 (I piętro),
93-213 Łódź
Tel. 507 394 718
e-mail: projektzmian@7cubes.pl

Projektodawca:
7 CUBES Sp. z o.o.
Ul. Mokotowska 15A/1B
00-640 Warszawa
NIP: 118-20-23-880

LINK DO STRONY: http://projektzmian.7cubes.pl/